Nyelvtanfolyamok Oktatási formák Gyermektáborok Globális Vezetői Képzés eBerlitz A Berlitz világa Book Online
 
Imprint

Általános Szerződési Feltételek

A 2013. évi LXXVII. törvény alapján kötendő Felnőttképzési Szerződés és a törvény hatálya alá nem tartozó Képzési Szerződés Általános Feltételei

Berlitz Hungary Kft. (Cím: 1052 Budapest Váci utca 11/b Cégjegyzékszám: 01-09-071760 Adószám:10642001-2-41, Felnőttképzést Végző Intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási neve: Berlitz Hungary Kft., nyilvántartásba vételi száma: E-000682/2014), mint Képző, Felnőttképzést Végző Intézmény - a továbbiakban Nyelviskola vállalja, hogy a jogszabályi előírások szerint:

1)    Berlitz-módszer szerint a Hallgató javára a biztosított előzetes tudásszint és igény felmérésének eredményei alapján nyelvoktatást (mint közvetített szolgáltatást), a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásként konzultációt, képzési tanácsadást és a szerződésben részletezett nyelvi képzést nyújtja a Hallgatónak a szerződés első oldalán részletezett intenzitással, oktatási formában; időpontokban, óraszámban, képzési díjért; valamint Hallgatói-teljesítmény- ellenőrzést és -értékelést végez, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt ellátja.


2)    2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzések:
Berlitz English:                E-000682/2014/C001
Berlitz Français                E-000682/2014/C005
Berlitz Deutsch                E-000682/2014/C004
Berlitz Español:                E-000682/2014/C003
Berlitz Magyar:                E-000682/2014/C002
A képzés célja:         Gyakorlatias és használható, kompetens nyelvtudás
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány
A Hallgatónak a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára történő bocsátás feltételei:    képzési program szerint
A képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke: 10 %
A hiányzás túllépése esetén a képzésben részt Hallgatót érintő következménye:
képzési program szerint
A haladásának tananyagegységekre (modulokra) bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezése:                    képzési program szerint
Ha a képzés célja nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése, a javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezése:


3)    Térítésmentes szolgáltatásaink:

Az órákról pedagógiai jelentés és jelenléti ív készül. A szint végén a Hallgató szintzáró tesztet ír, amelyet Nyelviskola értékel. Eredményes vizsga esetén Berlitz - Tanúsítvány kiállítására kerül sor.
Hallgató a nyelvórák időpontját szervezési okokból nem a tanárral, hanem a nyelviskola recepciójával tisztázza. Az esedékes óra előtti nap 14 h-ig az egyéni hallgatónak / a teljes csoportnak joga van a nyelvóra időpontját módosítani. (Kivételek: hétfőre vonatkozóan pénteken 14 h-ig, szombatra vonatkozóan pedig csütörtökön 14h-ig él ez a lehetőség) Valamennyi ezután módosított, az órarendben szereplő órát Hallgatónak ki kell fizetnie.


4)    Ár

A képzés nem központi költségvetési, nem szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható részéből vagy európai uniós forrásból valósul meg. A díjazás alapját a megtartott és igazolt oktatási egységek száma képezi (1 oktatási egység 45 perc, beleértve 5 perc szünetet).

A Tv. hatálya alá tartozó programok ÁFA-mentesek, egyéb oktatásnál az óradíjhoz ÁFA adódik. Hallgató köteles egy esetleges támogatás tényét, forrását és a támogatást nyújtó szervezet nevét a Nyelviskolával közölni.

A Hallgató az oktatási díjat havonta előre a nyelviskola bankszámlájára utalja a havi elszámolású számla kézhezvételétől számított 5 napon belül. A teljesítés napja megegyezik a fizetési határidővel. Késedelmes fizetés esetén a nyelviskolát késedelmi kamat illeti meg.


5)    A Hallgató vállalása:

A Nyelviskola a programba való bekapcsolódáshoz sem végzettséget, sem szakmai gyakorlatot, sem egészségügyi alkalmasságot illetően nem támaszt feltételeket. A Hallgató ezúton nyilatkozik, hogy Nyelviskola a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést részére biztosította. A Hallgató a képzési programot a kezdés előtt legalább három munkanappal megismeri. Elfogadja a képzés rendjét, a jelenléti íven az óra megtartását aláírásával hitelesíti. Igyekszik pontosan megjelenni és az órákra készülni. Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett kötelező írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat, hiszen 10% fölötti hiányzás esetén az oktatási cél nem elérhető.


6)    Egyéb feltételek:

Nyelviskola vállalja, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésére áll valamennyi engedély és jogosítvány a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez.

A Nyelviskolának a szolgáltatásokat az ajánlatban és a szerződésben megjelölt tartalommal, Nyelviskola képzési programjaiban leírtak szerint az általában elvárható gondossággal kell teljesíteni. A Berlitz nem vállal felelősséget a tanfolyamokkal kapcsolatos és egyéb kitűzött tanulmányi célok teljesüléséért. Az engedélyezett képzési program az irányadó a képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák, a program óraszám szerinti ütemezése, az előzetesen megszerzett tudás beszámítása, a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum, a Hallgatónak a képzés során nyújtott teljesítmény-ellenőrzése, értékelése, a vizsgára bocsátás feltételei tekintetében.

Figyelemmel a Tv. által megfogalmazott előzetes-tudás-mérés- és moduláris-rendszer-definíciókra, a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a képzés egy része alól a Hallgató(ka)t felmentjük, a nyelvóraszámot Hallgatóval és a Hallgatóval / Hallgatókkal közösen úgy határozzuk meg, hogy lehetővé tegyük a képzés kimeneti követelményeinek teljesítéséhez szükséges ismeretek részenkénti elsajátítását. Ugyanígy a követelmények nem megfelelő szintű teljesítése esetén lehetséges a nyelvóraszám növelése is a Hallgatóval egyeztetetten a megfogalmazott célok elérése érdekében.

Az előzetes tudásszintfelmérés-igényfelmérés és a képzési tanácsadás a képzési óraszámba nem számítanak be. Az oktatás a Váci utcai / Bajcsy-Zsilinszky utcai nyelviskolában történik. Ha az oktatás helyszíne a Hallgató telephelye, az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket a Hallgató biztosítja. 

A pontos tervezés ellenére valamennyi órarenddel kapcsolatos megállapodás a Nyelviskola tanárainak időbeosztásától függ. A Hallgató nem választhatja meg tanárát, a tanárváltás pedig nem jogosít fel a szerződés felmondására. A Hallgató esetleges panasz esetén a tanárához szóban, ennek eredménytelensége esetén az intézmény vevőszolgálatához írásban fordul panaszával, melynek kivizsgálására 5 naptári nap áll a Nyelviskola rendelkezésére. A Berlitz nem vállal felelősséget azért, ha a nyelvtanfolyam célját a Hallgató nem éri el. A Berlitz által kiadott tájékoztató, amely meghatározza a bizonyos nyelvi szintek eléréséhez szükséges óraszámokat, sokéves tapasztalaton alapszik, de ezek az óraszámok változhatnak.


A Szerződésben rögzített nyelvórákat Hallgató 1 hónapos felmondási idővel kizárólag alapos indokkal, írásban mondhatja le. Ekkor Hallgató az oktatási díjat visszakaphatja, de a beiratkozási díjat, a tananyagok árát nem, és nincs joga egyéb kártérítésre sem függetlenül a felmondás indokától. Az oktatási díj visszatérítése esetén Nyelviskola a visszajáró összeget úgy számolja ki, hogy a megkapott órák óradíjánál az esetleges kedvezményes ár helyett az alapárat veszi figyelembe.

A Szerződés érvényessége után még két évig Hallgató jogosult a Szerződésben rögzített nyelvi oktatásra, de csak az aktuális óradíjak szerint. Ezen időtartam elmúlásával az iskola nem köteles a fennmaradó nyelvórákat megtartani, az át nem vett tananyagot kiadni.


7)    Adatvédelemmel, információszabadsággal kapcsolatos szabályok:

Az oktatás minőségének biztosítása érdekében előfordulhat, hogy a nyelvórán szakfelügyelő vagy az iskola vezetése is részt vesz, amelyhez a Hallgató ezennel beleegyezését adja. Ugyanígy a Hallgató hozzájárul, hogy az óráról csak és kizárólag minőségbiztosítási okból hangfelvétel készüljön a következő feltételekkel:
a hangfelvételhez csak és kizárólag a nyelviskola módszertani felügyelője férhet hozzá, ő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról,
a hangfelvételt a módszertani felügyelő didaktikai értékelés után 48 órán belül megsemmisíti,
az eljárás során a Nyelviskola és módszertani felügyelője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvényt, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényt betartja.

A Hallgató beleegyezését adja, hogy oktatási programjainkról vagy egyéb cégünkkel kapcsolatos eseményekről tájékoztassuk. Beleegyezését az iskola igazgatójánál bármikor visszavonhatja.

A Hallgatóval kapcsolatos valamennyi információ, amit a nyelviskola vagy tanára a Hallgatótól a tanítás során szerzett, a Hallgató tulajdonát képezi, nem használható fel, nem szolgáltatható ki, nem adható el harmadik félnek a Hallgató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Ugyanakkor a Berlitz által biztosított anyagok, védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok szerzői jogvédelem alatt állnak, azokat tilos sokszorosítani vagy üzleti célra felhasználni, sem részben, sem egészben a Berlitz, illetve a szereplő hozzájárulása nélkül. Az anyagok, védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok jogosulatlan felhasználása esetén a Berlitz jogosult jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására és jogszerű igényeinek érvényesítésére (anyagi kárainak térítésére).
Nyelviskola a Hallgatónak a Felnőttképzési szerződésben és a nyelvoktatás során rögzített adatait tartja nyilván, illetve kezeli azokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásai szerint. A Felnőttképzési Jogszabályok szerint Nyelviskola minden, a képzéssel kapcsolatban készült dokumentumot, a Hallgató adatait, a Hallgatóval elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló, a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni. Nyelviskola a Hallgató személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósítását ellenőrző szervek számára nyújt hozzáférést, ezen túlmenően azonosításra alkalmatlan módon statisztikai, adózási, könyvelési adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében továbbíthatja azokat.


8)    Oktatási formák speciális feltételei:

Egyéni és kihelyezett csoportos oktatás:

Hallgató a nyelvórák időpontját szervezési okokból nem a tanárral, hanem a nyelviskola recepciójával tisztázza. Az esedékes óra előtti nap 14 h-ig az egyéni hallgatónak vagy a teljes csoportnak joga van a nyelvóra időpontját módosítani. (Kivételek: hétfőre vonatkozóan pénteken 14 h-ig, szombatra vonatkozóan pedig csütörtökön 14h-ig él ez a lehetőség) Valamennyi ezen időpont után módosított, tehát az órarendben szereplő órát a Hallgatónak ki kell fizetnie.

Hallgatónak joga van ahhoz, hogy egy írásbeli értesítés után a kifizetett, de elmaradt nyelvórákat a világ bármely Berlitz iskolájában az ott érvényes óradíjak szerint megkapja.

Csoportos oktatás:

Pedagógiai okokból előfordulhat, hogy a Hallgatónak csoportot kell változtatnia.

Csoportos nyelvoktatás esetén a nyelvi program kialakításának fontos feltétele a csoport létszáma. Ha a csoportban a megadottnál kevesebben tanulnak, a programcél eléréséhez kevesebb óraszám elégséges, de ez az oktatás díját összességében nem módosítja.

Csoportban egyénileg óra lemondására nincs lehetőség. Az oktatás díját a részvételtől függetlenül minden esetben ki kell fizetni.

BVC vagy más internet –alapú oktatás:

.A Nyelviskola nem felelős a Rendszer működésének a Hallgató technikai környezetének, telefon- és/vagy internetkapcsolatának betudható hiányosságaiért. Az esedékes óra előtti nap 13 h-ig az egyéni hallgatónak joga van a nyelvóra időpontját módosítani. (Kivételek: hétfőre vonatkozóan pénteken 13 h-ig, szombatra vonatkozóan pedig csütörtökön 13 h-ig él ez a lehetőség) Valamennyi ezen időpont után módosított, tehát az órarendben szereplő órát a Hallgatónak ki kell fizetnie.

Gyermekek oktatása:

A gyermek helyett törvényes képviselője, gondviselője felel azért, hogy a gyermek közösségbe mehet, egészséges, rendelkezik érvényes betegbiztosítással. Az ő feladata, hogy a biztosítási kártya számát az iskolának megadja; hogy jelezze a gyermek egészségügyi problémáit; s ő felel érte, ha a gondos, körültekintő felügyelet ellenére a gyermek balesetet szenvedne. A szülő felelőssége, hogy a gyermek a tőle elvárható mértékben betartsa a viselkedési szabályokat, társait tiszteletben tartsa, ne okozzon kárt senkinek és semmiben. A gyermekek magukkal hozott értékeiért nem vállalunk felelősséget.


9)    A szerződéskötés speciális esete: a Berlitz Hungary Kft. honlapján bonyolított online tranzakció

Kiskorú vagy cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személy csak törvényes képviselőjének írásos hozzájárulásával regisztrálhat és/vagy vásárolhat a honlapon.
A Hallgató a "Megrendelem" gombra kattintva, majd a megrendelés megerősítésével rendeli meg az adott terméket és/vagy szolgáltatást. A Hallgató ezzel jogilag kötve van a Berlitztől igényelt szolgáltatás, illetve termék megrendeléséhez. A Berlitz a Hallgató megrendelését visszaigazoló e-mail küldésével fogadja el. A szerződés a Berlitz és a Hallgató között akkor jön létre, amikor ez a visszaigazoló e-mail kézbesítésre kerül a Hallgató részére.
A Hallgató indoklás nélkül elállhat szerződéses nyilatkozatától a nyilatkozat megtételétől számított 14 munkanapon belül. Az elállásra nyitva álló határidő a szerződés megkötésével kezdődik. Amennyiben a Hallgató elkezdte a nyelvtanfolyamot, az elállási jog a továbbiakban nem illeti meg.
A fizetés a szolgáltatás/termék megrendelésekor esedékes. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a Berlitz a SIX Multipay Ltd. Hardturmstr. 201, CH-8021 Zürich cég platformját használja a hitelkártyás fizetések lebonyolítása során.


10)    Berlitz weboldala

A Berlitz-weboldal összeköttetésben állhat harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, linkek felhasználásával vagy más módon. A Berlitz nincs befolyással ezen weblapok tartalmára és nem vállal felelősséget a harmadik fél által üzemeltetett weblapokért. A Berlitz elhatárolódik minden olyan weboldaltól, amely támadó, alkotmány-, illetve jogellenes, vagy pornográf tartalmat hordoz.
A Berlitz fenntartja magának, a Hallgató pedig elfogadja a Berlitz azon jogát, hogy a www.berlitz.hu weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat bármikor szüneteltesse az indok megjelölése nélkül. A Berlitz nem fizet kártérítést és nem térít meg elmaradt hasznot szolgáltatások szünetelésével kapcsolatban. A Berlitz semmilyen felelősséget nem vállal a www.berlitz.hu weboldal elérhetőségével kapcsolatban.

2014.09.01.


Cikk továbbküldése e-mailben:

Címzett e-mail címe:
Küldő e-mail címe

Az Ön üzenete (nem kötelező):