Nyelvtanfolyamok Oktatási formák Gyermektáborok Globális Vezetői Képzés eBerlitz A Berlitz világa Book Online
 
Data Protection Statement

Online Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Berlitz Hungary Kft. honlapján bonyolított online tranzakciókhoz


1. Szerződési feltételek hatálya

A Berlitz Hungary Kft. - a továbbiakban Berlitz - az alábbiakban leírt általános szerződési feltételei képezik az alapját minden a www.berlitz.hu weboldalon meghirdetett szolgáltatás/termék vonatkozásában kötött szerződésnek, különösen a nyelvoktatás és a nyelvoktatáshoz kapcsolódó termékek/szolgáltatások tekintetében.

A Berlitz weboldalak cégeknek, magán- és kereskedelmi Ügyfeleknek (továbbiakban Ügyfelek) egyaránt szólnak. Jelen szerződéses feltételek minden Ügyfélre egyaránt vonatkoznak.
Amennyiben az Ügyfél természetes személy, úgy tudomásul veszi, hogy - az alábbi kivétellel - a jelen szerződéses tevékenységét teljesen cselekvőképes, nagykorú személyként gyakorolja. Kiskorú vagy cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személy csak törvényes képviselőjének írásos hozzájárulásával regisztrálhat és/vagy vásárolhat a honlapon.

Amennyiben a szerződő fél nem azonos az órákon résztvevő hallgatóval, úgy jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a szerződő félre, mind pedig az órákon résztvevő hallgatóra. Jelen szerződés vonatkozásában az órákat látogató hallgató és a szerződést megkötő természetes személy/cég egyaránt Ügyfélnek minősül, és egyaránt vonatkoznak rájuk jelen szerződéses feltételek.

Bizonyos esetekben a szerződési, illetve jelentkezési feltételek jelen dokumentumtól eltérhetnek. Az eltérés az adott szolgáltatás/termék leírásánál olvasható.


2. Szerződéskötés

Az Ügyfél a "Megrendelem" gombra kattintva, majd a megrendelés megerősítésével rendeli meg az adott terméket és/vagy szolgáltatást. Az Ügyfél ezzel jogilag kötve van a Berlitztől igényelt szolgáltatás, illetve termék megrendeléséhez. A Berlitz az Ügyfél megrendelését visszaigazoló e-mail küldésével fogadja el. A szerződés a Berlitz és az Ügyfél között akkor jön létre, amikor ez a visszaigazoló e-mail kézbesítésre kerül az Ügyfél részére.

A Berlitz vállalja, hogy a Berlitz-módszer vagy a Berlitz által elkészített egyéb tanterv szerint az Ügyfél javára nyelvoktatást (mint közvetített szolgáltatást), konzultációt és oktatási szaktanácsadást, valamint hallgatói teljesítmény-ellenőrzést és -értékelést végezzen, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt ellássa.

A Berlitznek a szolgáltatásokat a weboldalon megjelölt tartalommal, az általában elvárható gondossággal kell teljesítenie.

Minden órarend és beosztás függ a megfelelő tanári személyzet elérhetőségétől. A Berlitz minden esetben köteles gondoskodni a megfelelő helyettes oktató biztosításáról, amennyiben az oktató bármely okból hiányzik. Az Ügyfelek nem jogosultak a nyelvtanár megválasztására. A Berlitz köteles pótórákat (helyettesítő tanfolyamokat) ajánlani minden olyan esetben, amikor órák/tanfolyamok elmaradnak. Azokban az esetekben, amikor ez nem lehetséges, a Berlitz haladéktalanul köteles tájékoztatni az Ügyfelet, továbbá köteles a tanfolyam végén visszatéríteni a kifizetett, de nem teljesített órák díját.

Az Ügyfél nem jogosult azon órák díjának visszatérítésére, amelyet kifizetett, de nem vett igénybe - az utolsó általa látogatott órától számított 12 hónapot követően.

Egy nyelvóra 40 perces. Minden nyelvórát 5 perces szünet követ. Az Ügyfél belegyezik abba, hogy a vezető tanár az órákon részt vegyen az oktatás minőségének ellenőrzése érdekében.

Az oktató személyének változása a Berlitz-módszer része, ez nem jogosítja fel az Ügyfelet arra, hogy elálljon a szerződéstől vagy felmondja azt.

A Berlitz nem vállal felelősséget azért, ha a nyelvtanfolyamok céljait az Ügyfél nem éri el. A Berlitz által kiadott tájékoztató, amely meghatározza a bizonyos nyelvi szintek eléréséhez szükséges óraszámokat, sokéves tapasztalaton alapszik, de ezek az óraszámok változhatnak az aktuális igényektől függően.


3. Szerződéstől való elállás joga

Az Ügyfél indoklás nélkül elállhat szerződéses nyilatkozatától a nyilatkozat megtételétől számított 5 munkanapon belül, de csak személyesen. Az elállásra nyitva álló határidő a szerződés megkötésével kezdődik. Amennyiben az Ügyfél elkezdte a nyelvtanfolyamot és/vagy az első nyelvóra megtartásra került, az elállási jog a továbbiakban nem illeti meg. Az Ügyfél a szerződéstől való elállást az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezheti személyesen:
Berlitz Hungary Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29. vagy 1052 Budapest Váci u. 11/b.


4. A szerződés felmondásának feltételei és a szerződés határozatlan idejűvé válása

A szerződés írásban, 4 hetes felmondási idővel naptári hónap végére mondható fel, csoportos oktatás esetén leghamarabb a tanfolyam kezdetét követő három hónap elteltével (rendes felmondás).

Azonnali hatállyal mondhatják fel a felek a tárgybeli megállapodást, amennyiben a másik fél a szerződésből (ÁSZF-ből) eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására ezen szerződésszegést 8 napon belül nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el.

A Berlitz a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani jelen szerződést abban az esetben, ha az ügyfél 8 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a szerződött órák lejártát követően is vesz órákat, a felek között létrejött szerződés határozatlan idejű szerződéssé válik. Amennyiben a szerződés határozatlan idejűvé válásakor érvényben levő általános szerződési feltételek a korábbi szerződési feltételektől eltérnek, a Berlitz az Ügyfelet erről tájékoztatni köteles.


5. Árak

A szolgáltatásokért/termékekért a megrendeléskor érvényes ár kerül felszámításra. A www.berlitz.hu weboldalon feltüntetett árak az ÁFÁ-t is tartalmazzák. Bizonyos szolgáltatások/termékek mentesek az ÁFA alól.
A tanfolyam, illetve a tananyag ára a csoportba sorolás függvényében kerül meghatározásra. Ha az Ügyfél csoportbesorolása megváltozik, az a tandíj, illetve a tananyag árának változását vonhatja maga után.


6. Fizetési feltételek

Az egyes termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó árak a termékek/szolgáltatások leírásánál olvashatóak a www.berlitz.hu oldalon. Az Ügyfél vállalja ennek az árnak a megfizetését. A fizetés a szolgáltatás/termék megrendelésekor esedékes.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Berlitz a SIX Multipay Ltd. Hardturmstr. 201, CH-8021 Zürich cég platformját használja a hitelkártyás fizetések lebonyolítása során.

Az Ügyfél beiratkozási díjat fizet, amely az oktatással kapcsolatos adminisztratív költségeket hivatott fedezni.

Az oktatás díja legkésőbb az első óra megkezdése előtt esedékes. Amennyiben az oktatás több mint hat hónapig szünetel anélkül, hogy az Ügyfél órákat venne, a Berlitz jogosult az általános díjszabásának megfelelően, az Ügyfél értesítése mellett módosítani az árat.


7. A nyelvoktatás feltételei

7.1. Total Immersion / Egyéni Órák
Az Ügyfél a nyelvórák időpontját szervezési okokból nem a tanárral, hanem a Berlitz oktatásszervezőjével tisztázza. Az esedékes óra előtti nap 14 h-ig az Ügyfélnek joga van a nyelvóra időpontját módosítani. (Kivételek: hétfőre vonatkozóan pénteken 14 h-ig, szombatra vonatkozóan pedig csütörtökön 14h-ig él ez a lehetőség.) Valamennyi ezután módosított, tehát az órarendben szereplő órát az Ügyfélnek ki kell fizetnie.

A kifizetett, de fel nem használt órákat az Ügyfél szabadon átruházhatja (engedményezheti) harmadik félre, feltéve, hogy erről írásban értesíti a Berlitzet.

7.2. Berlitz Success
A tanfolyam 4 hétig tart, és 36 kötött időpontú órából áll. Ez alatt a 4 hét alatt nincs lehetőség az órák időpontjának módosítására, a 4 hét elteltével az órákon részvételtől függetlenül a szerződés megszűnik.

7.3 Crash Course, Intenzív egyéni óra
A tanfolyam legalább heti 20, a fentiek szerint rögzített időpontú órából áll.

7.4. Csoportos oktatás
A tanfolyamok kezdési időpontjaival kapcsolatos információ megtalálható a www.berlitz.hu honlapon. A Berlitz oktatási szempontok alapján jogosult az Ügyfelet másik csoportba helyezni, ha az áthelyezés kedvezően befolyásolja az Ügyfél, illetve a csoport fejlődését.

Az oktatási díj az Ügyfél nyelvórai részvételétől függetlenül esedékes.

Minden csoport egy minimális létszámot feltételez. Amennyiben a résztvevők száma ezt a minimális csoportlétszámot nem éri el, a tanfolyam óraszáma csökken, míg a nyelvtanfolyam ára és a fizetési feltételek változatlanok maradnak. Ha a résztvevők számának csökkenése miatt egy csoport megszűnik, a Berlitz köteles a lemondott órák díját visszatéríteni.

Berlitz Kids: Amennyiben a gyermek olyan mértékben zavarja az órát, hogy lehetetlen érdekes és a többi gyermek számára ösztönző órát tartani, a Berlitz jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására a fel nem használt oktatási díj visszatérítésének kötelezettségével.


Semi-Private:
2 résztvevő: 54 tanóra
1 résztvevő esetén a tanfolyamot elhalasztjuk, vagy lehetőséget kínálunk egyéni oktatásra.

Intenzív tanfolyam:
4-7 résztvevő: 64 tanóra
3 résztvevő: 54 tanóra
2 résztvevő: 40 tanóra
1 résztvevő: a tanfolyamot elhalasztjuk, vagy lehetőséget kínálunk egyéni oktatásra


7.5. Csoportos céges órák

A maximális csoportlétszám 8 fő.
A céges oktatás szervezője, a csoport képviselője a nyelvórák időpontját szervezési okokból nem a tanárral, hanem a Berlitz oktatásszervezőjével tisztázza. Joga van az esedékes óra előtti nap 14 h-ig a nyelvóra időpontját módosítani. (Kivételek: hétfőre vonatkozóan pénteken 14 h-ig, szombatra vonatkozóan pedig csütörtökön 14h-ig él ez a lehetőség.) Valamennyi ezután módosított, tehát az órarendben szereplő órát a cégnek ki kell fizetnie.


8. Feltételek a Berlitz Study Abroad tanfolyamoknál (Külföldi nyelvoktatás)

A Berlitz Hungary Kft. a külföldi oktatás esetén csak az oktatásért vállal felelősséget, szállást, biztosítást vagy reptéri transzfert nem értékesít. Az Ügyfélre hárul a szállás, az utazás és a biztosítás felelőssége. Ezek közvetítésekor a Berlitz Hungary Kft. a testvériskolák ajánlatát továbbítja az Ügyfélnek, amiért semmilyen ellenértéket nem számolhat fel.

A testvériskoláink ajánlataiban a "Host Family - All package programm"-ok általában családoknál való elszállásolást, napi kétszeri étkezést (reggelit és vacsorát) tartalmaznak. Ezekről a testvériskolákkal kell szerződni és az ellenértéket is közvetlenül nekik kell kiegyenlíteni. Ha az Ügyfelet családtagja elkíséri, a szállásért és az étkezésért külön díjat kell a helyszínen fizetni. Egyetemi kollégiumokban szállás csak nyáron kérhető.

Oktatás csak a munkanapokon történik, ünnepnapokon nem. A tanfolyam típusától függően a tanfolyam számítógépes oktatást is tartalmazhat. A tanfolyam ára tartalmazza a tananyag és a beiratkozás díját is. Egyéni oktatás vagy Semi-Private tanfolyamok általában folyamatosan indulnak. A beiratkozáskor a tanfolyam árának 15 %-át ki kell fizetni, amiből országonként változó összeg a tanfolyam lemondásakor elvész. Az oktatás díja minden esetben előre fizetendő. Az óra lemondásának egyéni oktatás esetén 2 munkanappal előre kell megtörténnie. Semi-Private-oktatásnál a lemondási határidő a tanfolyam kezdése előtt 2 hét. Ugyanez a határidje a családi szállás lemondásának is.

Egyéb kérdésekben az illető testvériskola feltételei az irányadóak.


9. Szerzői jogok

A Berlitz által biztosított anyagok, védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok szerzői jogvédelem alatt állnak, azokat tilos sokszorosítani vagy kereskedelmi célra felhasználni, sem részben, sem egészben a Berlitz, illetve a szereplő hozzájárulása nélkül. Az anyagok, védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok jogosulatlan felhasználása esetén - az egyéb jogszerű igények érvényesítése mellett - a Berlitz jogosult jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására.

A Berlitz fenntartja magának, az Ügyfél pedig elfogadja a Berlitz azon jogát, hogy a www.berlitz.hu weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat bármikor szüneteltesse az indok megjelölése nélkül. A Berlitz nem fizet kártérítést és nem térít meg elmaradt hasznot szolgáltatások szünetelésével kapcsolatban.


10. Harmadik fél által üzemeltett weboldalak

A Berlitz-weboldal összeköttetésben állhat harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, linkek felhasználásával vagy más módon. A Berlitz nincs befolyással ezen weblapok tartalmára és nem vállal felelősséget a harmadik fél által üzemeltetett weblapokért. A Berlitz elhatárolódik minden olyan weboldaltól, amely támadó, alkotmány-, illetve jogellenes, vagy pornográf tartalmat hordoz. Az általunk belinkelt weblapok üzleti feltételei részei a jelen általános üzleti feltételeknek.

 

11. Adatvédelem

A Berlitz a tárgybeli jogviszony keretében feldolgozza és tárolja az Ügyfél alábbi adatait, valamint egyéb olyan adatokat is, amelyek a jelen szerződéses jogviszony keretében jutottak a tudomására, s ehhez az Ügyfél - jelen ÁSZF ismeretében, annak szerződéskötéskori elfogadásával - kifejezetten hozzájárulását adja.

Amennyiben az Ügyfél nem kívánja, hogy a Berlitz a részére információs anyagot küldjön, úgy az Ügyfél a következő elérhetőségeken tudja ezt jelezni a Berlitz Hungary Kft. felé: 1052 Budapest, Váci u. 11/b, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29., lemondas@berlitz.hu.

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Lsd. még a www.berlitz.hu weboldalon elérhető adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket.

A Berlitz a megszerzett és feldogozott adatokat kizárólag az Ügyfél azonosításának, adatainak ellenőrzése, valamint a Berlitz által nyújtott szolgáltatások teljesítése és saját reklám céljából használhatja fel - az alábbi kivételekkel - a törvényi korlátok figyelembevételével. A Berlitz megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa mindazon adatok és információk bizalmas kezelését, melyeket közvetlenül az Ügyfelétől vagy az Ügyfél nevében eljáró személytől tudott meg, illetve amelyek a jelen szerződéses jogviszony keretében jutottak a tudomására és amely adat, információ nyilvánosságra hozásához, vagy harmadik személy részére történő továbbadásához az Ügyfél külön megállapodásban és/vagy jelen ÁSZF alapján nem járult hozzá, illetve ezen túlmenően előzetesen írásban nem járult hozzá. A Berlitz ebben a tekintetben betartja a személyes adatok védelméről szóló mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. (Jelenleg az 1992. évi LXIII tv.)


12. Felelősség és szavatosság

A Berlitz semmilyen felelősséget nem vállal a www.berlitz.hu weboldal elérhetőségével kapcsolatban. A Berlitz nem vállal továbbá felelősséget a tanfolyamokkal kapcsolatos és egyéb kitűzött tanulmányi célok teljesüléséért. A Berlitz nem vállal felelősséget arra az esetre, ha bármely órát vis major miatt kell lemondania. Ez nem érinti a Berlitz kötelező érvényű jogszabályokból eredő felelősségét.


13. Szerződéses jogvita (bírósági illetékesség)

A felek a jelen szerződésből eredő és azzal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitájuk esetén - értékhatártól függően - kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő választott bíróság kizárólagos illetékességét.


14. Egyéb

Az Ügyfél kijelenti, hogy a megrendeléskor feltüntetett és általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, ezenkívül semminemű tényt, információt vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen szerződés megkötését befolyásolhatta volna.

Az Ügyfél kötelezi magát, hogy haladéktalanul közli a személyes vagy cégadataiban bekövetkezett esetleges változásokat, valamint a jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggő egyéb lényeges adatokat, információkat, amelyek befolyásolhatják a jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítését.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Berlitz az Ügyfeleket a szolgáltatásokkal és szerződési feltételekkel kapcsolatos esetleges változásokról a www.berlitz.hu weboldalon rendelkezésre bocsátott információk keretében informálja.


15. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

A szerződés bárminemű módosítása, illetve kiegészítése csak írásban történhet. Abban az esetben, ha jelen Szerződéses Feltételek közül bármely rendelkezés érvénytelen/érvénytelenné válik, a Berlitz jogosult azt helyettesíteni hasonló célt szolgáló érvényes rendelkezéssel. Amennyiben ez nem lehetséges, a hatályos jogszabályok az irányadók.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette az adott érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

Berlitz Hungary Kft.
2009. szeptember 14.

 Cikk továbbküldése e-mailben:

Címzett e-mail címe:
Küldő e-mail címe

Az Ön üzenete (nem kötelező):